Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Výroční zpráva o činnosti MŠ 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti MŠ 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti MŠ 2014/2015

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN

 

2014/2015

image           image

 

image           image

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohumín 16. 09. 2015                                                 Zpracovala: Ing. Pavlína Kološová

                                                                                        Vedoucí MŠ Rafinérský lesík

 

1. Charakteristika MŠ

 

 

  • Základní údaje o mateřské škole

 

MŠ je dvoupodlažní budova s třemi třídami a kapacitou 75 dětí. Během školního roku byla tato kapacita zcela naplněna. Dodavatelem stravy pro naše zařízení je kuchyně ZŠ ČSA. Rovněž zaměstnanec výdeje stravy je zaměstnanec ZŠ ČSA.

 

 

 

počet dětí celkem

počet tříd celkem

z toho

stejného věku

z toho smíš.

věku

počet speciál. tříd

počet tříd s integrací

k 1. 9. 2014

 

75

3

0

3

0

0

k 1. 2. 2015

 

74

3

0

3

0

0

 

 

 

Třídy MŠ:                   1. Motýlci 3-6 leté děti          25 dětí

2. Sluníčka 3-6 leté děti         25 dětí

3. Koťátka 4-6 leté děti          25 dětí

 

 

 

 

Ø Materiálně - technické podmínky školy

 

Mateřská škola je postavena na sídlišti Sv. Čecha v blízkosti autobusového nádraží, obchodního komplexu BILLA a Rafinérského lesíku. Budova MŠ je jednopatrová, připojena na dálkový rozvaděč tepla. V přízemí budovy se nachází výdejna stravy, třída Motýlků a hygienické zařízení, šatna zaměstnanců a hygienické zařízení, sklad školnice. Do prvního patra vedou dvě schodiště. Vpravo do patra se nachází třída Sluníček a hygienické zařízení, šatna zaměstnanců a hygienické zařízení, sklad čisticích prostředků. Vlevo do patra je třída Koťátek a hygienické zařízení, šatna zaměstnanců s hygienickým zařízením a sklad uklízečky. V každé třídě je prostor pro ukládání lehátek, lůžkovin a dětských pyžam. V MŠ není k dispozici samostatná tělocvična, jídelna ani ložnice, což pociťujeme jako velké minus pro každodenní práci s dětmi. Tento problém je neřešitelný, ale trápí nás, protože počet dětí je velký a prostory malé.

 

MŠ má rozlehlou školní zahradu vybavenou dvěma pískovišti s krycími sítěmi, houpačkami, skluzavkou, lavičkami a stoly, dřevěným prvkem pro cvičení a pohybové dovednosti dětí. Ovšem po revizi zahradních pohybových prvků je nutné vyřadit dvě  kladinky  Do budoucna je nutné dovybavit prostory školní zahrady novými prvky. Zároveň je nutná kontrola dřevin v prostorách zahrady.

MŠ má poměrně dobré vybavení školními potřebami a pomůckami, hračkami i tělocvičným nářadím, zdravotně - hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, měly k nim dobrý přístup a tak se učily samostatnosti při jejich používání a následně úklidu. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Období letních prázdnin slouží u většiny škol jako přípravné období pro další nadcházející školní rok. V naší mateřské škole proběhlo vytrhání starého lina, vyrovnání podlahy a pokládka nového lina. Rovněž byl zakoupen koberec do chodby v prvním patře.

 

2. Vzdělávací program školy

 

V mateřské škole pracujeme podle třídních vzdělávacích programů, které vychází ze Školního vzdělávacího programu, jenž je v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání. Motto našeho ŠVP zní „Kouzelný domov veverky Elišky, aneb kdo v něm přebývá, co mu škodí a co prospívá“. Je tvořen deseti integrovanými bloky, v nichž jsou obsaženy všechny vzdělávací oblasti a jsou průřezové. Integrované bloky se vztahují k určitému ročnímu období, vychází z praktických životních problémů, situací a z přirozených potřeb dítěte. Bloky jsou obsahově různě rozsáhlé a dále se větví na tematické celky, projekty a programy realizované v rámci TVP. Svým obsahem na sebe vzájemně navazují, doplňují se a prohlubují, přecházejí plynule jeden do druhého. Třídní programy jsou přizpůsobeny věku a individuálním schopnostem dětí. Všechny nabízené činnosti v rámci ŠVP jsou praktické a intelektové povahy.

 

Naším cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu. Chceme vzbuzovat v dětech zájem o problém ochrany přírody, a tak v nich pěstovat základ osobní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém žijí. Naší snahou je seznamovat děti s přírodou, oceňovat krásu života, a to vše s respektem k jejich věku.

Ve spolupráci s rodiči při jarní brigádě jsme na zahradě vytvořili květinový, bylinkový  a jahodový záhon. Děti se pak učily starat se o ně.

 

 

Děti, které přicházejí do mateřské školy, jsou zvídavé a snadno napodobují chování lidí kolem sebe. Pozorováním, vyprávěním a zařazováním přitažlivých her získávají nový pohled na svět a jsou schopny i přes svoji malou životní zkušenost pochopit, že příroda je krásná, potřebujeme ji k životu, a proto ji musíme chránit. Vedle ekologie klademe také po celý rok důraz na zdravý tělesný vývoj tím, že vedeme děti k návyku na pravidelnou spontánní pohybovou aktivitu a vytváříme podmínky pro její realizaci. Naše mateřská škola se zapojila do projektu MRKVIČKA, jenž umožňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy a přináší nové náměty pro práci s dětmi. Byl rovněž vypracován ekologický plán pro naší mateřskou školu a ve spolupráci s rodiči byl opětovně zcela naplněn.  

 

Cílem vzdělávacího programu naší školy je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Předškolní výchova je v naší zemi na velmi vysoké úrovni a záleží na každé mateřské škole, jak děti povede a připraví na vstup do života. Děti připravujeme v podnětném a přirozeném prostředí a do činností se zapojují spontánně. Velký důraz klademe na prožitkové učení, kde jsou získané poznatky skutečně velmi dlouhodobé a intenzívní. Náš program vede děti k samostatnosti, komunikaci, a to vše formou zábavných a motivovaných činností s vlastním prožitkem.  Nelze úplně uvolnit režim dítěte, ale plně ho přizpůsobit jeho potřebám.

 

3. Organizační zajištění provozu

 

Provoz mateřské školy:  6.00 – 16.00 hodin

 

Ve školním roce 2014/2015 zaměstnávala naše MŠ 6 pedagogických pracovnic, včetně vedoucí učitelky MŠ, 2 provozní pracovnice (školnice a uklízečka).

 

 

Pedagogické pracovnice:                    6 fyzických osob        -          5,85 pracovní úvazek

 

 

 Věková struktura pedagogických pracovníků

 

 

Věk

do 20 let (včetně)

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

počet pracovníků

 

0

0

2

1

3

 

V současné době je celý kolektiv MŠ plně kvalifikovaný.  

 

Provozní zaměstnanci:                       2 fyzické osoby          -           2 pracovní úvazky

 

 4. Přijímací řízení dětí

 

 

 

 

      Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015

 

 

Počet žádostí o přijetí

 

Počet rozhodnutí o přijetí

 

Počet

rozhodnutí o nepřijetí

 

Počet dětí, jež nastoupily řádnou školní docházku

Počet dětí

36

29

7

 

28

 

 

 

 

 

Děti jsou do zařízení přijímány na základě vypsaného zápisu. Další děti jsou postupně přijímány v průběhu školního roku, pokud není naplněná kapacita MŠ.

 

 

 

Školní rok 2014/2015 :           k 1. 9. 2014 – zapsáno 75 dětí,

k 1. 2. 2015 – zapsáno 74 dětí

 

 

  V červnu 2015 ukončilo docházku 28 dětí nástupem do ZŠ.

 

 

Pro zařazování dětí do MŠ byla stanovena tato kritéria:

 

 

Ø děti splňující očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví (v platném znění),

Ø přednostně byly přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti

       s odkladem školní docházky,

Ø zpravidla byly přijímány děti od 3 let věku dítěte, mladší byly přijímány jen v případě  

        nepokrytí kapacity MŠ,

Ø děti s pravidelnou celodenní docházkou,

Ø děti, jejichž rodiče byli oba zaměstnáni,

Ø děti, které mají již v MŠ sourozence,

Ø děti, jejichž rodiče projevili zájem o základní vzdělávání na ZŠ tř. Dr. E. Beneše (návaznost   

       ŠVP ZŠ a MŠ),

Ø děti byly přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti dítěte pobývat

        v kolektivu.

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí

 

Kolektiv MŠ pracoval podle koncepce ŠVP a třídních vzdělávacích projektů. Všechny učitelky se aktivně podílely na plnění programů a cílů a zodpovědně připravovaly bohatý program dětí během celého školního roku, připravovaly se rovněž akce pro rodiče a děti.  Sledujeme reakce, zájmy, záliby a dovednosti dětí. Tyto poznatky následně zaznamenáváme do individuálních záznamových archů, u dětí s odloženou školní docházkou pracujeme dle doporučení dětského psychologa a následně vypracováváme individuální plán a postupně jej vyhodnocujeme. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem, které se připravuji v posledním vzdělávacím ročníku na vstup do ZŠ. Každé dítě má své portfolio, kde jsou zaznamenávány jeho pokroky prostřednictvím pracovních listů.

 

  • cílené rozvíjení klíčové oblasti školní zralosti,
  • sledování individuálních pokroků dětí,
  • práce v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV,
  • zájem o aktuální dění v oblasti předškolního vzdělávání,
  • aktivní spolupráce s rodiči předškoláků.

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

 

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života již od útlého věku. Optimálním preventivním programem je důsledná realizace Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel při soužití v kolektivu. Snažíme se odstranit všechny náznaky povyšování a ubližování mezi dětmi. V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou prevencí společensky nepřijatelných jevů, patří:

 

- sebedůvěra, samostatnost, sebejistota (děti jsou rovnocenné, mají v mnoha situacích právo říci NE, když něco nechtějí; nesouhlas nebo volba jedné alternativy nesmí být předem považována za projev neposlušnosti a vzdoru, děti se učí říci NE při různých pokusech, modelových situacích a stimulačních hrách, dále se učí vyjádřit svůj názor a své potřeby a naopak přijímat odlišné názory jiných dětí - komunitní a komunikační kruhy),

 

- dostatek spontánních her, pohybových aktivit (bez zásahu dospělého dítě samo rozhoduje, zkouší své síly, samo zjišťuje, co zvládne, prvotní je iniciativa dítěte, pedagog vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně, dává dětem základy prosociálního chování a tedy i prevenci šikany, násilí, dítě si může vybrat různě obtížné činnosti, společně s dětmi dbát na dodržování vytvořených pravidel chování, společně řeší vzniklé situace, konzultuje).

 

Sociální kompetence a prosociální chování se velmi přirozeně tvoří v heterogenních skupinách, kdy se v každodenních situacích starší děti zcela přirozeně přizpůsobují mladším dětem nebo naopak mladší děti se učí požádat o pomoc starší kamarády. Děti se tak lépe sžívají se zavedenými pravidly, lépe se zorientují, je méně agrese, více vzájemné komunikace.

 

Setkávání školy s rodiči během roku (vánoční odpoledne, společné výlety, besídky, rozloučení s předškoláky atd.), společné řešení problémů, výchovná pomoc rodičům, vyjádření postoje rodičů v anketě, informovanost rodičů o činnosti ve škole, to vše napomáhalo k celostnímu přístupu k dítěti a zajišťovalo tak jednotné působení na dítě.

 

Spolupracovali jsme také s jinými organizacemi – Městskou policii, hasičskou zbrojnicí, kinem K3, Městskou knihovnou v Bohumíně, Pedagogicko - psychologickou poradnou v Bohumíně.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu DVPP. I v tomto školním roce studovaly učitelky další tituly moderní pedagogické literatury, kde získávaly nové poznatky pro rozvoj své práce s dětmi. Učitelky se vzdělávaly na základě nabídek KVIC a NIDV. Vedoucí učitelka a jedna další paní učitelka se zúčastnily projektu Spirála.

 

 

Zaměření

Počet účastníků

Vzdělávací instituce

Kompetentní učitelka

2

KVIC

Education - objevujeme

svět techniky

2

                  KVIC

Technické stavebnice a nářadí v MŠ

1

  KVIC

Alternativy dobré praxe v MŠ

2

KVIC

Metoda Hejného v MŠ

2

KVIC

Science centrum pro školy

2

KVIC

Matematika

metodou Hejného

1

KVIC

Metodická poradna

2

KVIC

Minikonference MŠ

1

KVIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy

 

Sdružení rodičů a přátel školy

 

Nedílnou součástí úspěchu práce MŠ a efektu z výchovného působení na děti je spolupráce s rodičovskou veřejností. Stejně jako v minulých letech hodnotím tuto spolupráci velmi kladně. I v letošním školním roce jsme v rámci této spolupráce připravili několik povedených akcí:

 

 

 

 

 

Akce pořádané ve spolupráci se SRPŠ

 

 

 

Název akce

Obsah akce

Projekt – sběr kaštanů a žaludů

Předávání nasbíraných kaštanů a žaludů myslivci.

Podzimní třídní schůzky s dílničkami

Ukázka práce s dětmi, společná výroba podzimní dekorace, občerstvení.

Vánoční posezení u vánočního stromečku

Vystoupení dětí, zpívání koled u stromečku, ochutnávka cukroví.

Maškarní ples v Bochemii

Odpoledne plné zábavy s Hopsalínem.

Velikonoční dílničky

Oslava velikonočních svátků – vystoupení dětí, výroba jarní dekorace.

Jarní brigáda „Pomáháme přírodě“

Odpolední brigáda na školní zahradě, úklid, ořezávání stromů a likvidace starých keřů, zakládání záhonků.

Den pro maminky

Společná oslava pro maminky.

Oslava dne dětí a pasování na školáky

Oslava dne dětí a rozloučení s předškoláky …..

 

imageimageimage
Zúčastnili jsme se mnoha akcí pořádaných jinými organizacemi, MŠ, ZŠ nebo agenturou K3.

 

Akce pořádané ZŠ

Název akce

Obsah akce

Večerní plavání

Plavání pro rodiče a děti na bazénu v Bohumíně.

Halloween

Slavnostní průvod v maskách zakončený bruslením na zimním stadiónu.

Pidi aerobic

Pravidelné pohybové cvičení v tělocvičně ZŠ.

Škola nanečisto

Postupné seznamování dětí s prostředím a kantory ZŠ.

Kavárničky pro rodiče

Probírání aktuálních témat s odborníky.

Den otevřených dveří

Seznámení s prostory a novinkami školy.

 

Akce pořádané naší MŠ a ve spolupráci se ZŠ, agenturou K3 a jinými organizacemi

Předplavecký výcvik

Plavání zábavnou formou.

Bruslení

Základy bruslení.

Saunování

Posilování imunity.

Vyfoukané zdravíčko

Základy hry na flétnu.

Školní kolo Puzzliády – pořadatel naše MŠ

Pořádali jsme již 15. ročník soutěžení, získali jsme 2. a 3 místo.

Divadélka v MŠ

Duo Šamšula, Šikulka.

Pohádky ve vlaku

Promítání pohádek ve vagónu u příležitosti výročí českých drah.

Divadelní představení v agentuře K3

Příběhy včelích medvídků.

Náš chrup – jak o něho pečovat

Přednáška se studentkami stomatologie.

Loučení s podzimem

Společná akce pořádaná v tělocvičně ZŠ – skřítci Podzimníčci , pro děti z MŠ a ZŠ a rodiče.

Návštěvy knihovny a účast ve vyhlášených soutěžích

Získali jsme 1. místo v soutěži Veselý semafor.

Školní kolo atletického minisoutěžení

Oválek na hřišti u školy ČSA.

AMIS – atletické minisoutěžení mezi školkami

Hod, skok do dálky z místa, běh, štafetový běh.

Škola v přírodě

Hotel Hamry Čeladná.

Výlet do Technického muzea Ostrava-Vítkovice

Celoškolní polodenní výlet.

Divadélko v ZUŠ

Pohádka pro děti.

Pohádkový den v MŠ Nerudova

Prezentace pohádky Jak hříbek vyrostl.

 

Účast na Abylimpiádě

Dopoledne plné her, soutěží v prostoru stacionáře Salome.

imageKreslení s Adolfem Dudkem

imageSetkání s malířem v prostorách knihovny.

 


imageJednotlivé třídy si prožily mnoho aktivit v přírodě: vycházky do parku, na Maugliho stezku, na dopravní hřiště, výlety do přírody – za lesními zvířaty, za koníčky, k řece, vynášení Morany, koloběžkový závod, čarodějnické dopoledne, poznávali jsme prostředí, ve kterém pracují rodiče (jejich profese) a spousty dalších aktivit.

 

Spolupracovali jsme s občanským sdružením Bobeš a sdružením pro seniory, pro které paní učitelky s dětmi připravily program pro nejmenší děti a jejich rodiče a pro seniory.

 

Veškeré údaje a informace o naší MŠ jsou k nalezení na našich webových stránkách. (www.zsbenese.eu).

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

 

V letošním školním roce kontrola ze strany ČŠI neproběhla.

 

 

 10. Základní údaje o hospodaření školy

 

Tyto údaje jsou vedeny v ZŠ na tř. Dr. E. Beneše 456 v Bohumíně.

 

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Naše MŠ se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.

 

 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

Dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se nezúčastnil žádný pedagogický pracovník.

 

 

13. Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

 

Projekty tohoto typu nebyly realizovány.

 

 

14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

 

S těmito organizacemi spolupracují pouze v ZŠ.

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek