Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Kouzelný domov veverky Elišky
ZŠ a MŠ tř. Dr. Eduarda Beneše 456 Bohumín,
příspěvková organizace
MŠ Rafinérský lesík Bohumín                                                      
                                                                                                        
 
 
Školní vzdělávací program
 
Název programu:
 

Školní vzdělávací program

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Název programu

„Kouzelný Domov veverky  Elišky“

Aneb

kdo v něm přebývá, co mu škodí a co  prospívá

 

1) Vzdělávací obsah (kurikulum)

Cesta k naplnění cílů ŠVP je nastíněna ve vzdělávacím obsahu, který máme uspořádaný

do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní

a environmentální. Při plánování všech činností dbáme, aby se vzájemně prolínaly.

 

Vzdělávací oblasti jsou nazvány:

 

1.                Dítě a jeho tělo

2.                Dítě a jeho psychika

3.                Dítě a ten druhý

4.                Dítě a společnost

5.                Dítě a svět

 

 

1. Dítě a jeho tělo

 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

 

 

 

2. Dítě a jeho psychika

 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

 

 

 

 

Tato oblast zahrnuje tři podoblasti:

 

 

2.1  Jazyk a řeč

2.2  Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie,     myšlenkové operace

2.3  Sebepojetí, city a vůle

 

 

3.    Dítě a ten druhý

 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

 

4. Dítě a společnost

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě
do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i
duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

 

5. Dítě a svět

Záměr                         Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

 

V úzkém vztahu se vzdělávacími oblastmi jsou integrované bloky, které zasahují všechny vzdělávací oblasti a jsou průřezové. Integrované bloky se vztahují k určitému ročnímu období, vychází z praktických životních problémů, situací a z přirozených potřeb dítěte. Bloky jsou obsahově různě rozsáhlé a dále se větví na tematické celky, projekty a programy realizované v rámci TVP. Svým obsahem na sebe vzájemně navazují, doplňují se a prohlubují, přecházejí plynule jeden do druhého. Třídní programy jsou přizpůsobeny věku a individuálním schopnostem dětí.  Všechny nabízené činnosti v rámci ŠVP jsou praktické a intelektové povahy.

Integrované bloky, jsou charakterizovány, jsou zde uvedeny naše cíle a záměry, časový rozsah, materiální a organizační podmínky i spolupráce s rodiči a odbornými partnery. Lze tedy vyhodnotit, zda a nakolik bloky obsahově korespondují s nabídkou v RVP PV. Bloky jsou zpracovány a popsány ve  ŠVP tak, že učitelky s nimi dále mohou pracovat. Lze je tvořivě přizpůsobovat různým podmínkám jednotlivých tříd. Lze je v třídních programech dále upravovat, rozpracovávat a naplňovat. Jsou tedy charakterizovány v dostatečně obecné poloze.

Inspiraci pro název našeho školního vzdělávacího programu byla veverka, která se zabydlela na stromu v zahradě naší mateřské školy. Má symbolizovat souznění s přírodou, její poznávání, pomoc a ochranu. 

 

 

Integrované bloky jsou nazvány:

 

Ø      Veverka Eliška a děti z MŠ

Ø      Podzimní radovánky ježka Zvídálka

Ø      Koloušek Bambi se připravuje na zimu

Ø      Sýkorka Modřinka a kouzlo Vánoc

Ø       Zimní hrátky  a sportování Tuleně Frosta a Tučňáka Sněhulky

Ø      Veveřák Bizizub z doby ledové a pohádkové říše

Ø      Krtek lopatka, kohoutek a slepička vítají  jaro

Ø      Žába Kuňkalka a Rak Klepeťák objevují vodní svět

Ø      Ferda Mravenec a jeho kamarádi

Ø      Výlety a dobrodružství Opičky Žofky

 

 

 

 

 

 

IB        Veverka Eliška a děti z MŠ

 

Náměty pro TC:      

·         Podzim je škola a noví kamarádi

·         Já a moje rodina

·         Rafinérský lesík – domov pro zvířátka a naší veverku Elišku

·         Naše město Bohumín – kde bydlím, výlety do okolí  - nebezpečí silničního  provozu

 

Charakteristika IB

Blok je spojen s radostným vstupem do MŠ, postupným soužitím ve společnosti ostatních, získáváním pocitu  jistoty a bezpečí v jiném prostředí. Významem  rodiny. Poznáváním  města a jeho okolí, ve kterém žiji.Upozornění na nebezpečí spojená se silničním provozem.

 

očekávané výstupy:

o       dokázat se odloučit na určitou dobu od rodičů a být aktivní bez jejich opory

o       dokázat se orientovat v prostředí MŠ

o       umět navazovat  vzájemné kontakty v MŠ (jak s dospělými , tak dětmi)

o       snažit se ovládat své afektivní chování

o       spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat a dodržovat

o       vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

 

 

Hlavní okruhy činností :

·         seznámení s novými kamarády

·         prohlídka mateřské školy

·         pozorování změn počasí, působení na zdraví člověka

·         seznámení se svoji značkou, s místem ukládání věcí a hraček

·         sebeobsluha v umývárně, WC, šatně, stravování, spánek

·         návštěva ostatních tříd

·         cesta k domovu

·         hry s dopravními značkami, prostředky, seznámení s funkcí

·         semaforu, velikosti…

·         pozorování dopravy na silnicích, hry na dopravním hřišti

·         hry i rozhovory o rodině, její struktura, jména členů rodiny –

                  jejich funkce

 

 

IB        Podzimní radovánky Ježka Zvídálka

 

Náměty pro  TC:

·         Malíř podzim – charakteristické znaky podzimu

·         Traktory na polích a koše plné zralého ovoce a zeleniny

·         Pole, louky a léčivé byliny  -  chráníme si své zdraví

·         Zachráněný strom – sběr papíru – ekologický program

 

Charakteristika IB

Blok je spojen s problematikou adaptačního období jak pro děti nově příchozí, tak pro děti, které potřebují čas na přizpůsobení se nově vzniklé situace. Celou dobu je budou provázet podzimní barvy – míchání barev, odstíny, malba, sběr a práce s přírodninami, seznámení s významem a ochranou přírody, svého zdraví v návaznosti se změnou počasí.

 

očekávané výstupy:

 • zvládnout užívání všech smyslů
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pobytu a zdravé výživy
 • dokázat se domluvit, vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky
 • záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování
 • dokázat esteticky vnímat, cítit a prožívat okolní svět
 • získat poznatky o světě,životě a přírodě a jejich proměnách

 

Hlavní okruhy činností:

 

·         pozorování práce na polích a v příměstských částech města na zahrádkách

·         pozorování změn počasí, působení na zdraví člověka

·         seznamování  s různými úpravami ovoce a zeleniny

·         poznat podle vzhledu, chuti, vůně ovoce a zeleninu

·         vést  děti k postupnému používání všeobecného pojmu

·         upozorňovat na nutnost omýt ovoce a zeleninu před jídlem pitnou

      vodou

·         sběr a práce s přírodninami

·         sbírání a lisování spadaných listů

·         třídění podle barev, velikosti a druhů

·         barevnost podzimu – pojmenovávání barev kolem sebe

·         malování v souladu s barvami v přírodě, dojít k barevnému

·         procítění

·         míchání barev a jejich odstínů

·         co je zdraví? – jak ho chráníme – co je zdravé a nezdravé – CD Pavel Novák

·         matematické pojmy – první , poslední, číselná řada…

 

 

IB Koloušek Bambi se připravuje na zimu:

 

Náměty pro TC:

·         Nebe plné papírových draků

·         Zvířátka se chystají na zimu – sběr žaludů a kaštanů

·         Cesta skřítků podzimníčků

·         Barevné listí a odlétající ptáci

 

Charakteristika IB

Blok je spojen s ekologickou výchovou, s pomocí přírodě a zvířátkům v ní žijících, spolupráce s myslivci. Společná akce pro rodiče a děti.

 

očekávané výstupy:

 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • chápat slovní vtip a humor
 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy , a to, o čem přemýšlí ,také vyjádřit
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • chovat se obezřetně při setkání s jinými situacemi než jsou pro ně běžné
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • všímat si změn, rozmanitostí a dění v nejbližším okolí

 

 

Hlavní okruhy činností :

  • seznamovat se s lesními zvířaty a ptáky ( jelen, srna, ježek,

      křeček, veverka, myši ..) a jejich příprava na zimu

·         poslech pohádek, říkadel s jejich hrdiny

·         seznamovat s některými druhy hub

  • poznatky z praktického pozorování využít v oblasti výtvarné,

      hudební, dramatizaci

  • sluchové, rytmické hry, vokální činnosti,
  • využití encyklopedií, literatury
  • matematické pojmy více, méně, porovnávání velikostí, číselná

      řada

  • poznávání  a rozlišování stromů jehličnatých, listnatých a jejich proměny
  • všímat si rozdílu strom – keř, jejich části
  • poznávat a sbírat jejich plody ( kaštany, žaludy, šišky, šípky..)
  • spolupráce s myslivci -  ekologický projekt
  • využití přírodnin ( třídění, přiřazování, porovnávání), užitek
  • podzimní loučení s ptáčky ( vlaštovky, čápi..)
  • výtvarné a pracovní činnosti (např.“Můj drak“ )
  • přírodní a povětrnostní jevy ( mlha, déšť, jinovatka, bouřka,

      mrazík..)

·        společné akce pro rodiče a děti

 

 

IB Sýkorka Modřinka a kouzlo vánoc

 

Náměty pro TC:

·         Adventní čas – tradice a zvyky

·         Mikuláš, čert a anděl

·         Vánoční stromeček pro ptáčky a zvířátka

 

Charakteristika IB

Tento celek je spojen  s nejradostnějšími  prožitky a pocity dětí. Umožníme  dětem prožít radostnou atmosféru adventu a vánočních svátků. Poznávat lidové zvyky a tradice.

 

očekávané výstupy:

 • sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • naučit se zpaměti krátké texty, melodie a jednoduchou dramatickou úlohu
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • uplatňovat své individuální potřeby a přání
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

 

Hlavní okruhy činností:

  • poznávání hodnoty lidské práce při přípravě na vánoční svátky

    ( úklid v domácnosti, pečení cukroví..)

  • poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi,rodinou
  • výzdoba prostředí MŠ
  • výroba vánočních řetězů ze zeleniny pro lesní zvířátka
  • zdobení stromku v lese ( zvířecí rodinka )
  • akce „Mikulášská nadílka“ či „čertovský den“
  • hudebně pohybové a taneční hry „čertovský tanec“
  • zachycování skutečností ze svého okolí, vyjádření prožitků
  • „U nás doma s Mikulášem“
  • výroba Mikulášků a čertíků různými technikami
  • pozorování prodeje kaprů, seznámení s vánočními zvyky a

      tradicemi

  • přednes,společná recitace, dramatizace a zpěv ve společenství

      svých vrstevníků

  • hudba pomalá x rychlá, rozlišování zvuků i tónů,vzestupná x

     sestupná melodie

  • poslech vánočních koled

 

 

 

 

IB Zimní hrátky a radovánky Tuleně Frosta a Tučňáka Sněhulky

 

Náměty pro TC:

·         Zima je tady – krmítka, sníh, led a rampouchy – hry a  pokusy  s vodou

·         Zimní sporty – dodržování bezpečnosti a pravidel

·         Na návštěvě u tučňáků – škola předškoláků

 

Charakteristika IB:

                          V tomto bloku si budou děti při sezónních činnostech osvojovat poznatky a dovednosti důležité  k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody . Posilujeme jejich zvídavost, zájem a radost z objevování. Každý má právo na svobodu projevu,  respektujeme je ve vyjadřování z hlediska věkového i obsahového, bereme v úvahu jejich názor.

 

očekávané výstupy:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti při pohybu v různém prostředí
 • chovat se tak, aby neohrožovaly zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • popsat situaci jak skutečnou, tak podle obrázku
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • uvědomovat si své možnosti i limity, své silné i slabé stránky
 • dodržovat dohodnutá pravidla bezpečnosti a respektovat potřeby jiného dítěte
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami a knížkami
 • dokáže zvládat praktické činnosti, na jejíž základě se seznámí s různými přírodními procesy

 

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
 • porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve větách
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických)
 • spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem
 • dokázat zhodnotit své zážitky
 • rozlišovat aktivity, které mohou kladně nebo záporně ovlivnit zdraví

 

 

Hlavní okruhy činností:

 

 

·         vnímání krás zimní přírody a její charakteristické znaky

·         péče o ptáčky a zvířátka v zimě (krmítka a krmení)

·         hledání a určování stop ve sněhu, vytváření vlastních stop a cestiček

·         výtvarné zachycení zvířecí figury i s detaily

·         četba pohádek se zvířecími hrdiny, dramatizace

·         seznámení se zimními sporty

·         provozování zimních sportů (sáňkování, koulování, klouzání)

·         bruslení na zimním stadióně

·         vlastnosti sněhu a ledu – pokusy

·         výtvarné zpracování (sportovec, sněhulák) – různé techniky

·         příprava na zápis do školy – jména a adresy svých rodičů

počítání do deseti, geometrické tvary, procvičování základních a odvozených barev

·         samostatný projev na určité téma

·         rozpoznávání začátečního a koncového písmena ve slově

 

 

 

 

IB Veveřák Bizizub z doby ledové a pohádková říše

 

Náměty pro TC:

·         Maškarní ples – zimní tradice

·         Svět pohádek – skutečnost a fantazie

·         Zimní pohádky – děti z jiných zemí

 

 

 

Charakterisrika IB:

 

 Tento blok je spojován s rozvojem estetické a tvůrčí činnosti slovesné, výtvarné, hudebně-pohybové podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu. Se světem pohádek, rozdílem mezi skutečností a fantazií. Seznámení s životem dětí z jiných zemí - eskymáci

 

očekávané výstupy:

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
 • porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve větách
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických)
 • spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem
 • dokázat zhodnotit své zážitky
 • rozlišovat aktivity, které mohou kladně nebo záporně ovlivnit zdraví

 

 

Hlavní okruhy činností:

·         pojmenování nejznámějších pohádkových bytostí

·         chápat rozdíl mezi prózou a poezií

·         rozlišení vtipu a šikovnosti od lsti a hlouposti

·         hledání rýmů

·         obohacování slovní zásoby o přídavná jména( jaká je, jaká by

       měla být..)

·         uspořádání na základě časové a dějové posloupnosti ( první,

      poslední, před, za, přes, za rok…)

·         práce s knihou, jejich ilustrace

·         rozlišení dobra x zla na pohádkových postavách

·         dramatizace, improvizace, recitace

·         práce s loutkou – slovní projev

·         sledování divadla, poslech pohádek, příběhů..

·         estetické a tvůrčí aktivity ( výtvarné, hudební, pohybové)

 

 

 

 

 

 

IB  Krtek Lopatka, kohoutek a slepička vítají jaro

 

Náměty TC:

·         Rozloučení se zimou – utopení Morany

·         Co změnilo jaro? – znaky jara

·         Kouzelná jarní zahrádka – pokusy se semínky

·         Zvířátkům se rodí mláďátka

 

 

Charakteristika IB

Umožníme dětem rozvíjet kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému). Rozvíjet estetické a mravní vnímání, cítění a prožívání motivované jarní přírodou.

 

očekávané výstupy:

 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, s drobným nářadím, různými pomůckami,
 • jednoduchými hudebními nástroji
 • projevovat zájem o knížky, časopisy, soustředěně poslouchat četbu, sledovat divadlo
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, prostorové a časové
 • být citliví ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (něco jiného umí či neumí)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a pestrý

 

 

Hlavní okruhy činností:

 

·         pozorování změn počasí, prodlužování dne

·         pokusy - rychlení větviček, klíčení semen

·         zhotovení morany a její vynášení

·         pozorování růstu rostlin, zelenajících se stromů

·         pozorování tažních ptáků, zvířatům se rodí jejich mláďata

·         rozdíl mezi domácími a volně žijícími zvířaty

·         seznámení s různými druhy zvířat – i vyhynulými

·         slovní hádanky – poznávání zvířat podle popisu

·         vycházky do přírody

 

 

 

IB Žába Kuňkalka a Rak Klepeťák objevují vodní svět

 

 

Náměty pro TC:

 

·         Koloběh vody v přírodě

·         Ze všeho jde něco vyrobit – jak vzniká kniha?

·         Oslava Dne země

·         Velikonoční svátky – zvyky a tradice

 

 

 

Charakteristika IB

 

Umožníme dětem rozvíjet kladný vztah k přírodě prostřednictvím různých činností, aktivně se podílet na ochraně životního prostředí. Děti si budou rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, získané dojmy a prožitky se budou učit vyjádřit .

 

očekávané výstupy:

 • zvládat jednoduché činnosti v péči o životní prostředí
 • všímat si změn a dění v přírodě
 • poznat a pojmenovat přírodu kolem nás
 • znát význam životního prostředí pro člověka
 • umět rozlišit činnosti, faktory, které na životní prostředí působí kladně a naopak
 • obhajovat svůj názor nebo postoj, respektovat jiný názor nebo postoj

 

 

Hlavní okruhy činností:

 

·         rozhovory o Vesmíru, Zemi (encyklopedie a různé publikace)

·         vodstvo (potok, říčka, řeka, moře, oceán)

·         práce s glóbem a atlasem

·         materiály – ze všeho jde něco vyrobit

·         lidé s různou barvou pletí a mluveným jazykem

·         tradice – příprava na svátky jara. Velikonoce

·         malování kraslic, pletení pomlázek, koledy

 

 

 

 

IB Ferda Mravenec a jeho kamarádi

 

 

Náměty pro TC:

 

·         Jak žije hmyz ? – jeho zvláštnosti a proměny

·         Kde pracuje můj tatínek, dědeček? – zaměstnání

·         Proč mám rád svou maminku, babičku? – oslava dne matek

·         Zahrady, pole, louky – byliny – herbáře

 

 

 

 

 

 

Charakteristika IB

 

Umožníme dětem vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí. Rozvíjet  schopnosti citové vztahy vytvářet,rozvíjet a plně je prožívat.

 

 

 

očekávané výstupy:

 • sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (podstatné znaky, vlastnosti, rozdíly a vzájemné souvislosti)
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem s úctou a vážit si jejich úsilí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ

 

 

Hlavní okruhy činností:

·         delší vycházky do přírody a její pozorování

·         pomoc při péči o květiny na školní zahradě (skalka)

·         pozorování  rostlina a živočichů v některých ekosystémech

·         pozorování skutečnosti – práce s herbáři a atlasy

·         využívání pracovních listů správně x nesprávně

·         malování, kreslení – hmyz,motýli, ryby

·         dramatická, improvizační hra, spontánní hra, radost z pohybu – prožívání emocí

·         seznámení s profesemi – co dělá máma a táta

·         moje maminka – jaká může být? – hledání přívlastků

·         výroba dárků a přání  pro maminku a babičku

·         příprava kulturního pásma k oslavě jejího svátku

 

 

 

IB Výlety a dobrodružství opičky Žofky                        

 

Náměty pro TC:

·         Sluníčko s teplými paprsky

·         Dětské radovánky

·         Cirkus a zvířátka ze ZOO

·         Osada Indiánů – jak žijí děti v jiných zemích

 

 

 

 

 

Charakteristika IB :

Letní příroda nás láká do parku,na zahradu, na výlety.Vedeme děti k uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými, rozvoj a užívání všech smyslů. Na delších vycházkách, případně výletech si nejen děti prohloubí, ale i získají další znalosti a vědomosti o přírodě, o městě ve kterém žijí i jeho přilehlých městských částech. Společně s rodiči si prožijeme dětské radovánky.

 

očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • formulovat otázky, správně odpovídat, hodnotit výkony a slovně reagovat
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • zorganizovat hru a rozhodovat o řešení v jednoduchých situacích
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat

 

 

Hlavní okruhy činností:

·         turistika – zvládání i náročnějších tras

·         seznamování s exotickými zvířaty

·         celoškolní výlet

·         oslava dne dětí – rozloučení s předškoláky

·         návštěva dopravního hřiště v parku P. Bezruče

·         seznámení dětí s možným nebezpečím – jak se před ním chránit

·         hry s vodou

·         soutěživé hry na stanovištích – hod, skok do dálky (písku), míčové a pohybové hry

·         poznávání různých dopravních prostředků – pojmenování

·         dělení do skupin

·         poznatky o životě Indiánů

 

Doplňkové vzdělávací programy – stabilní (celoroční)

Ø     „Vyfoukané zdravíčko“ - základy hry na flétnu pod vedením aprobovaného lektora

Ø      „Hravá angličtina“ - písničky, básničky, společné hry s anglickými slovíčky

 

Specificky zaměřené programy (sezónní)

Ø      Plavání

Ø       Bruslení 

Ø       Solná jeskyně

Ø      Saunování

Ø       Environmentální výchova – polodenní vycházky do přírody za poznáním světa zvířat,

       rostlin, hmyzu … (celoročně)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek