Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Školní řád

Školní řád

 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA Rafinérský lesík Bohumín

 ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

Obsah:

I.                    Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

II.                  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

III.                Podmínky provozu a organizace školy.

 

Přílohy:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů upravuje předškolní a další vzdělávání na školách, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen vzdělávání) uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Upřesňující podmínky předškolního vzdělávání jsou stanoveny ve vyhlášce MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, dále ve vyhlášce č.107/2005 Sb. (školní stravování) ve znění pozdějších předpisů.

Školní řád je v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů.

I.        Výkon práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

1)         Cíle předškolního vzdělávání

-           Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

-           Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

-           Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

-           Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

-           Paní učitelky v naší mateřské škole pracují podle školního vzdělávacího program ”Kouzelný domov veverky elišky aneb kdo v něm přebývá, co mu škodí a co prospívá”, jehož mottem je idylická pohoda, harmonické vztahy, útulné prostředí a radostná atmosféra.

Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či momentálně změněné potřeby dětí – viz. informace na nástěnkách v šatnách dětí.

2)         Organizace předškolního vzdělávání

-           Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let

-           Ved. učitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem  termín a dobu pro podání

            žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok

Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení    

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců

-                     K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky.

-                     Při přijímání dětí se ředitelka školy řídí podmínkami stanovenými vyhláškou

č.14/2005  Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

-           Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v   

MŠ volná kapacita

 

            Předškolní vzdělávání má tři ročníky:

-           v prvním se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku

-           ve druhém se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku

-           ve třetím se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku a děti,kterým by povolen odklad povinné školní docházky

 

 

 

3)         Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

Práva:

-           Vybrat pro své dítě mateřskou školu dle svého uvážení a rozhodnutí.

-           Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

-           Na informace o vzdělávacím programu školy, přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

-           Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ved. učitelkou MŠ.

-           Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte v mateřské škole.

-           Zapojit se do práce SRPŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí.

-           Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ved. učitelce  MŠ.

-                     Odvolat se proti správnímu rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ.

 

Povinnosti vyplývající ze školského zákona:

-           Zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy.

-           Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

-           Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro povinnou dokumentaci školy, pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

-           O odklad školní docházky musí zákonný zástupce dítěte požádat ředitele ZŠ do 31. května roku, kdy by dítě mělo nastoupit povinnou školní docházku

-           K žádosti stačí doložit jedno doporučení ( na rozdíl od dosavadních dvou ) buďto dětského lékaře nebo pedagogicko  psychologické poradny.

-           Pro požádání o odklad Vám doporučuji předložení potvrzení dětského lékaře a poradnu navštívit s v termínu, který Vám poradna určí

 

 

 

Další povinnosti:

-     Přivádět dítě do mateřské školy zdravé, přiměřeně a čistě oblečené.

-     Nenechávat dítě v mateřské škole nepřiměřeně dlouhou dobu vzhledem k jeho věku a potřebám.

-     Neposílat dítě do mateřské školy samotné.

-     Dítě přihlašovat k docházce do MŠ a odhlašovat z docházky do MŠ včas = nejpozději 24 hodin předem.

-     Vyzvedávat své dítě z mateřské školy včas. Dítě bude předáno pouze zákonným zástupcům dítěte nebo osobám uvedeným v Pověření” k odvádění dítěte z MŠ pověřenou osobou.

-          Mít vždy na zřeteli, že i v případě zmocnění k zastoupení zákonného zástupce jinou osobou, stále za dítě plně zodpovídají rodiče.

 

 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, POPŘÍPADĚ JIMI POVĚŘENÉ OSOBY K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z MŠ, SE PO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE NEZDRŽUJÍ V MŠ DÉLE NEŽ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ A OPUSTÍ NEPRODLENĚ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY.

-           V průběhu docházky dítěte do MŠ ihned hlásit všechny změny týkající se bydliště, zaměstnání, telefonního čísla domů i do práce, pominutí důvodu k osvobození od úplaty za vzdělávání či k jejímu snížení, nebo jiné závažné skutečnosti – například možnost styku s dítětem u rozvedených rodičů, pokud je to určeno soudním výnosem.

-           Mít na zřeteli, že nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, být ohleduplní k ostatním zákonným zástupcům a dětem, které jsou zdravé. Lékařské potvrzení zákonní zástupci předkládají při nástupu dítěte do MŠ a dále pak po onemocnění infekční chorobou – např. salmonelóza. Pokud bude dítě opakovaně posíláno do MŠ nemocné, bude rovněž vyžadováno sdělení lékaře, že dítě je zdravé a může nastoupit do kolektivu.

 

 POKUD BUDETE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OPAKOVANĚ PŘIVÁDĚT DÍTĚ, KTERÉ JEVÍ ZNÁMKY ONEMOCNĚNÍ, I KDYŽ NEMÁ TEPLOTU, PŘEDÁ VÁM TŘÍDNÍ UČITELKA FORMULÁŘ, SE KTERÝM PŮJDETE K LÉKAŘI PRO POTVRZENÍ, ŽE DÍTĚ JE ZCELA V POŘÁDKU A MŮŽE BÝT ZAŘAZENO V KOLEKTIVU ZDRAVÝCH DĚTÍ.

-           V případě náhlého onemocnění si co nejdříve po upozornění učitelkou vyzvednout dítě z MŠ a navštívit s ním lékaře.

-           Řádně a ve včasném termínu platit všechny poplatky spojené s předškolním vzděláváním dítěte a jeho pobytem v MŠ = úplatu za předškolní vzdělávání, školní stravování, platby SRPŠ.

-           Případnou žádost o snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání nebo žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání podat ved. učitelce MŠ písemně a včas.

-           Číst si informace, sdělení a upozornění pro zákonné zástupce, která jsou vyvěšována v šatnách dětí.

-           Vést dítě osobním příkladem k pozdravu, poděkování, požádání, vštěpovat jim základy slušného chování.

-           Být důsledný a nepodléhat náladám dítěte.

-           Působit na dítě v souladu s mateřskou školou také v oblasti hygieny, stolování a sebeobsluhy.

-           S majetkem školy zacházet šetrně, nepoškozovat jej, neničit a nezcizovat.

 

K povinnostem zákonného zástupce dítěte patří rovněž:

-           V případě výskytu vši dětské u svého dítěte neprodleně ohlásit tuto skutečnost třídní učitelce či ved. učitelce školy, aby bylo možné ihned informovat zákonné zástupce ostatních dětí; učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají povinnost informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak zákonné zástupce daného dítěte, tak zákonné zástupce ostatních dětí.

-           Zbavit děti vší je povinností zákonných zástupců, nikoliv školy a pedagogických pracovníků.

-           Pokud zákonný zástupce dítěte nespolupracuje se školou, může jej  ved. učitelka školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte a této výzvě je zákonný zástupce dítěte povinen vyhovět (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona

-           V případě že dítě, které zákonní zástupci posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten může vyvinout tlak na zákonné zástupce, např. pozastavením výplaty fakultativních dávek.

-           Dítě má právo na vzdělávání podle školského zákona (§ 21 odst. 1 písm. a), ale zároveň má povinnost dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti.

-           Škola není oprávněná stanovit, ke kterému konkrétnímu lékaři má být dítě posláno (zákonný zástupce dítěte má právo zvolit lékaře dle svého výběru).

-           Do MŠ patří dítě pouze zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti nachlazené, s infekčním onemocněním.

-           Pokud tak nečiníte, porušujete tím Školní řád a z toho pro vás mohou vyplynout nepříjemné důsledky.

-           Opatření k ochraně zdraví je zakotveno v Zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258 / 200 Sb., Hlava II, paragraf 7, odstavec 3

-           Výňatek z tohoto zákona Vám zde uvádím – pro Vás je podstatný odstavec 3.

 

Citace:

” (3) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení

pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého,

který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých

a zajistit pro něho dohled zletilé fyzické osoby. ”

Mateřská škola nemá jak naplnit znění tohoto bodu než tak, že nemocné dítě do MŠ nepřijme, nemáme možnost nemocné dítě izolovat, ani mu zajistit dohled další zletilé fyzické osoby.

V případě, že by to bylo možné, byla by izolace pouze na omezenou dobu, do vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem.

Práva a povinnosti dítěte

DÍTĚ MÁ PRÁVO:

¨          Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

¨          Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

¨          Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku,…).

¨          Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, …).

¨          Zvolit si činnost, která mu vyhovuje, v případě potřeby využívá tzv ” klidovou zónu”

¨          Na vlastní názor

¨          Svobodně se vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho týkají

¨          Na odpočinek a volný čas

¨          Na uspokojování každodenních potřeb se zřetelem na věk a individuální zvláštnosti

¨          Na ochranu před použitím násilí, zneužíváním, použití narkotik apod.

 

Tato práva jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

POVINNOSTI DÍTĚTE

-           Respektovat učitelku

-           Pěstovat hezké vztahy mezi dětmi obou pohlaví a s rodiči

-           Vzájemně si pomáhat, neubližovat si

-           Dodržovat osobní hygienu

-           Oznámit učitelce jakékoliv přání, potřebu

-           Oznámit učitelce jakékoliv násilí – tělesné i duševní

 

 

II. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ.

1)         Péče o zdraví a bezpečnost dětí

-           Učitelka je za dítě plně odpovědná od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

-           Pověření nezprošťuje zákonné zástupce plné zodpovědnosti za své dítě!

-           Je zcela nepřípustné, aby dítě do mateřské školy a z ní odcházelo samo! Pokud to přesto uděláte, leží zodpovědnost plně na Vás v případě, že se dítěti po cestě do školy z mateřské školy či během jeho pobytu v šatně cokoliv stane.

-           Učitelka je při vzdělávání dítěte a s ním souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.

-           Učitelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

-           Mateřská škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, k nimž při vzdělávání dětí a s ním souvisejících činnostech došlo.

-           Zaměstnanci školy jsou povinni řídit se a postupovat podle Směrnice k zajištění bezpečnosti při práci s dětmi, kterou vydala ředitelka školy.

-           Zákonní zástupci všech dětí jsou zodpovědní za to, že do MŠ přivádějí děti zdravé. Učitelky provádějí tzv. ”ranní filtr” a mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními.

-                      Je důležité, aby zákonní zástupci dítěte ráno sami učitelku upozornili na případné změny ve zdravotním či psychickém stavu dítěte.

-           Zákonní zástupci také zodpovídají za čisté a bezpečné oblečení a obutí dítěte – je nutné    všechny věci dítěte označit jménem a ukládat na příslušné místo v šatně. Nedávat dětem do MŠ sladkosti, žvýkačky, řetízky na krk – ani je nenechávat v šatně!!!

-          Výměna lůžkovin ve třídách se provádí co tři týdny, ručníku týdně. Pyžama si děti berou domů   na vyprání v pátek.

-          Vzhledem k dennímu čištění zubů po obědě dítě v MŠ potřebuje zubní kartáček a dětskou zubní pastu.

-           Na převlečení v MŠ má mít dítě jiné oblečení než ve kterém přišlo do mateřské školy!

-           Děti i zaměstnanci se v prostorách MŠ přezouvají, zákonní zástupci do tříd nevstupují v botách.

-           V celém objektu MŠ se nekouří.

-           Do prostoru školní zahrady je zakázáno vstupovat se psem.

Ochrana před sociálně-patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítač, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Jsou jim zároveň vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými pracovníky školy a zákonnými zástupci dětí a případné projevy diskriminace, nepřátelství a násilí bezprostředně řeší.

 

III. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE ŠKOLY

1) Přijímací řízení

-           Přijímání dětí do mateřské školy pro následující školní rok provádí ved.učitelka školy formou zápisu dětí přímo v mateřské škole v jarních měsících

-           V případě, že MŠ nemá naplněnu kapacitu nebo se v průběhu školního roku uvolnilo místo, může ředitelka školy přijmout dítě k docházce i mimo tento zápis.

-           Ředitelka MŠ zpracuje Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ – viz. příloha

-           Dítě do MŠ ředitelka ZŠ a MŠ přijímá na základě písemné žádosti zákonného zástupce na formuláři, který obdrží v mateřské škole a při zápisu odevzdá, popřípadě vyplní.(doplněno o registrační čísla jednotlivých dětí)

-           Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání ved. učitelka školy dohodne se zákonným zástupcem druh docházky dítěte do mateřské školy.

-           Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení vydává pediatr na Evidenční list.

-           O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ podle §165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu § 34 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (také možno na zkušební dobu nejdéle tří měsíců), ve kterém je specifikován druh docházky dítěte do MŠ.

-          Vyhovění žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem

-               Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole na dobu alespoň 15 dnů

-               Pro rozhodnutí si mohou rodiče přijít  s registračním číslem přímo v MŠ u ved.  

     učitelky

-           Do MŠ se zapisují děti, které k 1.9. daného kalendářního roku dovrší 3 až 6 let.

-           Do MŠ je možno zapsat také dítě mladší 3 let, jehož docházku schválí pediatr a pokud dítě splňuje požadavky mateřské školy na samostatnost: dítě musí umět samostatně chodit na WC (umět si říct) - nikoliv na nočník, nesmí mít pleny (ani na spaní), musí být odvyknuto užívat dudlík a pít z kojenecké lahve

-           mělo by se umět samostatně najíst lžící, pít z hrnečku či sklenice, mít snahu se  oblékat

-           Děti, které byly přijaty, docházejí do mateřské školy podle potřeby zákonných zástupců. Při absenci je zákonný zástupce povinen dítě včas omluvit.

-           Zákonní zástupci dětí - cizích státních příslušníků mimo státy EU – jsou povinni doložit ředitelce školy spolu s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzení cizinecké policie o přidělení statutu rezidenta nebo způsobu pobytu na území ČR.

 

2) Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

-     O ukončení docházky dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle §165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu § 35 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Toto rozhodnutí se nevydává v případě, že dítě odchází do základní školy.

ü  Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte ukončit docházku do mateřské školy v případě:

ü  pokud je dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřítomno nepřetržitě po dobu delší než dva týdny

ü  ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení

ü  že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ved. učitelkou  jiný termín úhrady

ü  pokud zákonný zástupce závažným způsobem narušuje opakovaně provoz mateřské školy

ü  Pokud o ukončení vzdělávání v mateřské škole požádá zákonný zástupce dítěte, sepíše s ním ved. učitelka školy Dohodu o ukončení vzdělávání, která není ve správním řízení.

 

3) Provoz mateřské školy

 Mateřská škola je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin od pondělí do pátku.

-          Od 6.00 se děti scházejí ve třídě    Motýlci   (sudý týden)

            Sluníčka  (lichý týden)

-          V 16.00 se děti rozcházejí ze  třídy -  Koťátka    (sudý týden)

Sluníčka   (lichý týden)

-          Ráno přivádějí zákonní zástupci děti do MŠ do 8.00 hodin. Po domluvě s třídní učitelkou lze dítě přivádět do mateřské školy později.

-           Ranní přesnídávku mají děti od 8.30 hodin.

-           V době od 10.00 do 11.15 hodin jsou děti mimo budovu MŠ.

-           Pokud dítě odchází domů po obědě, zákonní zástupci toto musí předem sdělit paní učitelce a dítě si vyzvednout v době od 12.00 do 12.30 hodin.

-           Z MŠ si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci, pro které musí  být vystaveno ”Pověření”. Bez tohoto písemného zmocnění paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci.

-           Do MŠ dítě dochází pravidelně. Pokud dítě onemocní nebo si je zákonní zástupci chtějí ponechat doma, je potřebné jej ihned omluvit.

-           Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

-           Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně tyto nástěnky sledovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Organizace dne v MŠ

 

 

6.00 – 8.00 hod.                    scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

8.00 – 9.00 hod.                     ranní cvičení (popř. relaxační cvičení, G míče, jóga, hudeb.pohyb.hry),hygiena, svačina

9.00 – 10.00 hod.                   didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách či Individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, námětové hry, příprava na pobyt venku

                                  

10.00 – 11.30 hod.                 pobyt venku – poznávací, pohybové činnosti, pozorování, praktické činnosti, zájmové činnosti

11.30 – 12.30 hod                 hygiena, oběd, hygiena – stomatologický program

12.30 – 14.00 hod                  odpočinek, relaxační činnosti – poslech pohádek, relaxační hudby

14.00 – 14.30 hod                 hygiena, pomoc při úklidu lůžkovina pyžam, svačina

 

14.30  - 16.00 hod                 odpolední zájmové činnosti dětí (volné hry dle zájmu dětí, pokračování některých didakticky cílených činností)

 

 

 

 

 

5) Úplata za vzdělávání

 

-           Podle zákona 561/2004 Sb. § 123 odstavec 2 a vyhlášky MŠMT č.14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění, je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za vzdělávání. Ředitelka školy stanoví měsíční výši úplaty, způsob platby, podmínky osvobození od úplaty a jejího snížení nebo prominutí, a to vždy ve smyslu výše uvedených zákonů a předpisů. Zákonný zástupce dítěte se řídí ustanoveními tohoto rozhodnutí.

-           Úplatu ředitelka stanoví vždy na školní rok a je její povinností o tom písemně informovat zákonné zástupce dětí.

 

 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v naší mateřské škole, kde jsou všechny třídy s celodenním provozem se stanoví na 360,- Kč.

 

 

-          Úplata za kalendářní měsíc je přesně stanovena Kalendářem placení stravného a školného    na  školní rok 2014/2015

-          Platba je prováděna inkasním způsobem, vždy k 20 dni v měsíci a to zálohově na další měsíc a bude přičtena k částce stravného

-          První platba bude provedena 20.8. 2014 – školné na měsíc září 2014

-          V případě, že nebude inkaso provedeno z důvodu nedostatku peněz na účtu rodiče, bude rodič neprodleně telefonicky informován o výši dlužné částky a je povinen tuto částku uhradit sám na účet ZŠ – 1727842369/0800

-          Platba musí být na účtu nejpozději poslední pracovní den v měsíci, jinak nebude dítě přijato k docházce do MŠ

-          Při opakovaném neprovedení inkasa(2x) bude docházka dítěte do MŠ ukončena

-          Děti, které chodí do třetího ročníku MŠ, tj. děti, které v tomto školním roce dovrší  šest let, mají ze zákona předškolní vzdělávání bezúplatné

 

-           Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo dávky pěstounské péče. Zákonní zástupci, kterých se toto týká, podají v MŠ včas vyplněnou žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáži tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. Na základě podané písemné žádosti zákonného zástupce na příslušném formuláři lze měsíční úplatu snížit, a to v tomto případě:

-           Pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ze závažných důvodů (nemoc, doporučení pediatra apod.) úplata se snižuje na paušální částku 180,- Kč.

-           V případě omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se měsíční výše úplaty stanoví zvlášť. Hradí se hotově  na sekretariátě ZŠ (pí Krotká). Termíny výběru budou vždy upřesněny vedoucí MŠ.

 

 

6) Školní stravování

 

-           Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.

-           Strava je dovážená, zajišťuje ji  školní jídelna při ZŠ ČSA. Děti dostávají jídlo denně čerstvé.

-          Podává se přesnídávka, oběd a svačina. Dítě má doma posnídat, důraz klademe především na dostatek tekutin. Během dne mají děti v MŠ pitný režim zajištěn – k dispozici mají kdykoliv vodu nebo čaj.

-          Platba je prováděna inkasním způsobem k 20 dni v měsíci a to zálohově na další měsíc a bude přičtena k částce školného

-          První platba bude provedena 20.8. 2014 – stravné na měsíc září 2014

-          Vyúčtování přeplatků řádně odhlášené stravy bude provedeno ob jeden měsíc a přeplatky budou odečítány ze zálohové platby prováděné k 20 dni v měsíci

-                       V případě, že nebude inkaso provedeno, bude rodič neprodleně telefonicky informován vedoucí MŠ o výši dlužné částky a je povinen tuto částku uhradit osobně ihned na sekretariátě základní školy.

-          Platba musí být na účtu nejpozději poslední pracovní den v měsíci, jinak nebude dítě přijato k docházce do MŠ

-          Při opakovaném neprovedení inkasa(2x) bude docházka dítěte do MŠ ukončena

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK NAJDETE V KAŽDÉ ŠATNĚ DĚTÍ.

 

Výše stravného stanoví za jednotlivé kategorie dodavatel obědů (ZŠ ČSA)  takto:

 

 kategorie do 6 let                                                                           33,- Kč/ 1 oběd

kategorie odložená školní docházka strávníci  do 7 let                    36,- Kč / 1 oběd

 

                                  

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY SE PROVÁDÍ PŘÍMO V MŠ TAKTO:

NA PONDĚLÍ JE POTŘEBA PŘIHLÁSIT (odhlásit) DÍTĚ V PÁTEK PŘEDCHÁZEJÍCÍHO TÝDNE , NA DALŠÍ DNY VŽDY DEN PŘEDEM NEJPOZDĚJI DO 12.00 hodin.

BEZ VČASNÉHO PŘIHLÁŠENÍ STRAVY NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO.

 

V případě, že dítě náhle onemocní a nebylo možné stravu na daný den odhlásit, může  si zákonný zástupce jídlo vyzvednout do nosiče v příslušné třídě v  11.30  hod. !!!

 Výdej stravy pro nemocné děti je umožněn pouze v první den nemoci.

 Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

 

 

7) Docházka a způsob omlouvání

 

-          Zákonní zástupci předávají své dítě učitelce tak, jak to potřebují v rozmezí od 6.00 – 8.00 hod.

-          V odůvodněných případech je možno dítě přivést i později ovšem s výjimkou pobytu dětí venku,   kdy v mateřské škole učitelky nejsou přítomny a nikdo jiný nemá právo dítě do MŠ přijmout.

-           Pokud dítě do MŠ bude docházet později, než do 8 hodin, je potřeba tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce.

-           Rozcházení dětí je rovněž přizpůsobeno potřebám rodičů.

-           Vyzvedává-li nebo přivádí do MŠ dítě jiná osoba než zákonní zástupci, je vždy potřebné jejich zmocnění k tomuto úkonu.

 

8) Spolupráce se zákonnými zástupci a veřejnosti

 

-           S učitelkami je možno hovořit denně ve třídě při předávání nebo vyzvedávání dítěte.

-                      V případě projednání záležitostí vyžadující delší čas je vhodné dohodnou si s učitelkami termín, aby se vám mohly věnovat v klidu.

-          Učitelky každé třídy pro zákonné zástupce připravují schůzky s ukázkami práce s dětmi, společné tvořivé dílny dětí a zákonných zástupců nebo konzultační dny.

-          Setkáváme se také při společných školních akcích, které chystáme ve spolupráci s výborem SRPŠ.

-          Dále se můžete informovat na webových stránkách školy: www.zsbenese.eu

 

V případě, že zákonní zástupci mají zájem poskytnout škole finanční či věcnou pomoc ve prospěch dětí, mohou tak učinit ( také prostřednictvím darovací smlouvy ). DĚKUJEME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Školní řád nabývá platnost 1. 9. 2014

Zpracovala :    Ing.      Pavlína Kološová                                ………………………………………………….

 

Schválila:        Mgr.    Barbora Bolcarovičová                      ………………………………………………….

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)
TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek